Sumrin advocaten is verhuisd naar de Speelheuvelstraat 1, 5711 AS te Someren

Aansprakelijkheid

Heb je schade geleden door een fout van iemand anders of word je voor vermeende schade van een ander aansprakelijk gesteld? Komt een andere partij een met jou gesloten overeenkomst niet correct na? Worden jouw facturen niet betaald? Sumrin advocaten is deskundig op het gebied van aansprakelijkheid en schade.

Wij hebben ruime ervaring met zaken op het gebied van onder meer het niet nakomen van overeenkomsten (wanprestatie), incasso, aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad, letselschadezaken en zaken op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid.

Wanprestatie

Het komt niet zelden voor dat een overeenkomst niet, niet goed of niet tijdig wordt nagekomen. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om een door jou aangekocht product dat niet goed functioneert, een door jou gegeven opdracht die niet correct of niet tijdig is uitgevoerd, een werk dat niet juist is gemaakt of een factuur die niet wordt betaald. Andersom kun jij ook zelf te maken krijgen met klachten over jouw product of dienstverlening. Er is dan mogelijk sprake van zogenaamde wanprestatie.

In de meeste gevallen moet een wanpresterende partij eerst in de gelegenheid worden gesteld de overeenkomst binnen een redelijke termijn alsnog op juiste wijze na te komen, alvorens verdere maatregelen kunnen worden genomen. Dit door middel van een zogenaamde ingebrekestelling. In andere gevallen is direct een aansprakelijkstelling voor de schade of juist een verweer hiertegen aan de orde.

De experts van Sumrin advocaten zorgen er bij gevallen over wanprestatie voor dat steeds de juiste stappen worden gezet. De schade wordt hierbij op de (juiste) aansprakelijke partij verhaald.

Uitgangspunt daarbij is de zaak buiten de rechtszaal op te lossen. Mocht dit niet lukken, dan staat Sumrin advocaten je uiteraard ook in een procedure op de juiste wijze bij.

Onrechtmatige daad

Een onrechtmatige daad is volgens de Wet een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, één en ander behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond.

In praktijk kan hierbij bijvoorbeeld worden gedacht aan de beschadiging van iemands eigendom,  schending van auteursrecht, het veroorzaken van letsel, het veroorzaken van hinder, gevaarzetting, handelen in strijd met vergunningsvoorwaarden, benadeling van schuldeisers of de aantasting van iemands eer of goede naam. Één en ander aldus zonder dat hiervoor een rechtvaardiging bestaat, zoals een wettelijke bevoegdheid, overmacht of noodweer.

Ook voor het geval je hiermee te maken hebt, is Sumrin advocaten deskundig. Wij weten wat nodig is om de zaak op te lossen. Neem dus gerust contact hierover met ons op!

Letselschade

Een ongeluk in het verkeer, een ongeval op het werk of een medische behandeling die niet goed is uitgevoerd, kan grote gevolgen voor je hebben. Naast de lichamelijke en geestelijke pijn die het opgelopen letsel met zich mee kan brengen, wordt hierbij namelijk vaak (ongemerkt) ook financiële schade geleden. Denk hierbij aan medische kosten, minder inkomen, studievertraging en kosten van huishoudelijke hulp. Ook smartengeld is in Nederland een reële schadepost. Al deze schade wordt letselschade genoemd.

Michel Simons en Edwin van Gerven van Sumrin advocaten zijn specialist op het gebied van letselschade. Zij weten welke schadeposten bij letselschade voor vergoeding in aanmerking komen en hoe die op de (verzekering) van de wederpartij moeten worden verhaald.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurdersaansprakelijkheid is de aansprakelijkheid van een bestuurder van een rechtspersoon – een B.V., N.V., stichting of vereniging – voor handelingen die hij of zij als bestuurder heeft verricht.

Hoofdregel is dat een rechtspersoon (zelf) de verantwoordelijkheid draagt voor haar interne en externe handelen. Onder omstandigheden kan dit echter anders zijn.  Zo is iedere bestuurder ten opzichte van de eigen rechtspersoon verplicht de aan hem/haar opgedragen taak naar behoren vervullen. Is daarvan geen sprake, dan kan de bestuurder hiervoor ten opzichte van de rechtspersoon aansprakelijk zijn.

Is er sprake van een faillissement van de rechtspersoon, dan kan de bestuurder hiervoor eveneens aansprakelijk zijn. Ook in dit geval zal er sprake moeten zijn van een onbehoorlijke taakvervulling. Deze onbehoorlijke taakvervulling zal als een belangrijke oorzaak van het faillissement moeten kunnen worden beschouwd, om de bestuurder hierop met succes door de curator te kunnen laten aanspreken.

Een andere situatie waarbij een bestuurder van een rechtspersoon juridisch kan worden aangesproken, is het geval dat er sprake is van een onrechtmatige daad van een bestuurder ten opzichte van een derde. Voor deze externe aansprakelijkheid geldt de maatstaf dat een bestuurder in de concrete omstandigheden van het geval een voldoende ernstig persoonlijk verwijt moet kunnen worden gemaakt. Lees hiernaast meer over dit onderwerp.

In al deze kwesties is Sumrin advocaten jouw specialist. Onze ervaren experts helpen je graag bij het beantwoorden van jouw vragen op dit gebied.

Vragen? Neem contact op met:

Michel Simons

Vragen? Neem contact op met:

Edwin van Gerven

Vragen? Neem contact op met:

Luc Tacx

Ik zoek iets anders

Vrije advocaatkeuze verder verruimd !

Het klachteninstituut financiële dienstverlening (het KIFID) heeft recentelijk (31 maart 2021) een uitspraak gewezen over het recht van vrije advocaatkeuze bij rechtsbijstandverzekeringen. Wat ging er vooraf ? Europees Hof van…

Lees meer

Volg ons op social media

We delen verhalen, foto's en video's over ons en ons werk.

Contactinfo

Neem contact met ons op

Vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Voor de verwerking van persoonsgegevens: zie onze privacyverklaring.
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×