Met ingang van 1 juni 2024 is Sumrin advocaten gevestigd aan Speelheuvelstraat 1, 5711 AS te Someren

Algemene voorwaarden

Artikel 1. De besloten vennootschap

 1. Sumrin Advocaten B.V. betreft een besloten vennootschap. Deze besloten vennootschap handelt onder de naam Sumrin Advocaten en is in het handelsregister ingeschreven onder nummer 81608055. De besloten vennootschap zal hierna met “Sumrin” worden aangeduid.

Artikel 2. Toepassing

 1. Op alle overeenkomsten die Sumrin met u sluit, waaronder ook alle eventuele aanvullende en vervolgopdrachten, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Dit met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden die uzelf hanteert.
 2. Naast Sumrin kunnen ook derden die Sumrin bij de uitvoering van de overeenkomst betrekt een beroep op deze algemene voorwaarden doen. Ook vennoten en werknemers die niet meer voor Sumrin werken kunnen een beroep op deze algemene voorwaarden doen.

Artikel 3. De opdracht

 1. Sumrin geldt tegenover u uitsluitend als opdrachtnemer. Ook als u de opdracht verstrekt met de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling dat deze door een bepaalde persoon verbonden aan het kantoor van Sumrin wordt uitgevoerd, geldt Sumrin als opdrachtnemer. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 Burgerlijk Wetboek worden uitgesloten. Als u namens een rechtspersoon een opdracht aan Sumrin verstrekt dan wordt u persoonlijk ook als mede-opdrachtgever beschouwd;

Artikel 4. Uitvoering

 1. Uw opdracht wordt alleen ten behoeve van u uitgevoerd. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de wijze waarop aan uw opdracht uitvoering is gegeven. U vrijwaart Sumrin tegen eventuele aanspraken van derden die stellen direct of indirect schade te hebben geleden door de uitvoering van uw opdracht.
 2. Sumrin zal zich inspannen om uw opdracht zo goed mogelijk uit te voeren en het resultaat te proberen te bereiken dat u voor ogen heeft, maar kan geen resultaat garanderen.
 3. Sumrin is bevoegd om ter uitvoering van uw opdracht namens u en voor rekening van u derden in te schakelen. U machtigt daartoe Sumrin onherroepelijk om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen en/of –uitsluitingen namens u te aanvaarden. Sumrin is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. Sumrin zal voor zover nodig haar eventuele aanspraken op deze derden aan u overdragen.
 4. Sumrin neemt bij de uitvoering van uw opdracht de geldende regelgeving, waaronder de gedragsregels voor advocaten en de verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten, in acht.
 5. Bij einde van uw opdracht sluit Sumrin uw dossier en zal Sumrin dit archiveren. Binnen 5 jaar na sluiting kunt u nog stukken uit uw dossier opvragen. 5 jaar na sluiting is Sumrin gerechtigd om uw dossier te vernietigen.

Artikel 5. Loon en kosten

 1. Voor de uitvoering van uw opdracht heeft Sumrin recht op loon (honorarium) en vergoeding van kosten (verschotten), dit te vermeerderen met de omzetbelasting. Daartoe stuurt Sumrin periodiek u een declaratie. Sumrin is bevoegd om de declaratie enkel digitaal aan u te versturen.
 2. Het loon is gebaseerd op het uurtarief dat Sumrin met u afspreekt en zoals vermeldt in de opdrachtbevestiging. Per 1 januari van elk jaar is Sumrin bevoegd om het uurtarief te verhogen;
 3. Verschotten zijn kosten die voor u worden gemaakt zoals deurwaarders-kosten, griffierechten, uittreksels, kosten in verband met ingeschakelde derden, reis- en verblijfkosten, extra porto kosten enz. Bij de declaratie worden de verschotten apart gespecificeerd.
 4. Sumrin is gerechtigd om voorschotten bij u in rekening te brengen. De voorschotten worden bij de tussentijdse en einddeclaratie verrekend. Ook is Sumrin gerechtig om tussentijds loon en verschotten bij u te declareren.

Artikel 6. Betaling

 1. Uw betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum van de declaratie door Sumrin zijn ontvangen. Uw betaling dient zonder korting, opschorting of verrekening te geschieden.
 2. Mocht uw betaling niet tijdig door Sumrin zijn ontvangen, dan bent u zonder herinnering of aanmaning van rechtswege in verzuim. U bent dan over het factuurbedrag vanaf de 15de dag na de factuurdatum de wettelijke rente verschuldigd. De wettelijke rente is de rente zoals bedoeld in artikel 6:119 en 6:119a Burgerlijk Wetboek.
 3. Bovendien naast de wettelijke rente bent u ook kosten verschuldigd die Sumrin in en buiten rechte dient te maken om uw betaling te verkrijgen. Alle door Sumrin daadwerkelijk gemaakte en te maken kosten komen alsdan voor uw rekening, doch in elk geval met een minimum van 15% van de hoofdsom, dit te vermeerderen met de omzetbelasting.
 4. Bent u mede-opdrachtgever dan bent u steeds voor de algehele betaling van de declaraties van Sumrin verantwoordelijk en tot betaling daarvan aan Sumrin gehouden;

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 1. Elke aansprakelijkheid van Sumrin voor een eventuele beroepsfout, daar-onder ook medebegrepen de (ex)bestuurders en de (ex)werknemers van Sumrin, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval haar beroeps-aansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitbetaald, dit te vermeerderen met het toepasselijke eigen risico dat Sumrin op basis van de polis dient te dragen.
 2. Mocht de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar om welke reden dan ook geen uitkering doen, dan is iedere aansprakelijkheid beperkt tot driemaal het door Sumrin in de betreffende zaak in het betreffende jaar in rekening gebrachte honorarium (exclusief verschotten).
 3. Aansprakelijkheid voor mondelinge, niet op schrift gestelde adviezen, wordt geheel uitgesloten.
 4. Mocht u van mening zijn dat sprake is van een beroepsfout door Sumrin dan dient u dit tijdig, in elk geval binnen 1 maand na ontdekking, aan Sumrin schriftelijk kenbaar te maken. Ieder vorderingsrecht tot aansprakelijkheid van Sumrin vervalt in elk geval 12 maanden na het moment waarop het ontstaan van de aansprakelijkheid redelijkerwijs bij u bekend had moeten zijn. Ook als een derde schadevergoeding van u vordert in verband met een door Sumrin verleende dienst, dan geldt het in dit lid bepaalde eveneens voor u.

Artikel 8. Recht en geschillenbeslechting

 1. Op alle opdrachten aan Sumrin is Nederlands recht van toepassing.
 2. De Rechtbank te Den Bosch is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die naar aanleiding van de opdracht of de uitvoering van de opdracht mochten ontstaan. Dit tenzij dwingend bij wet een andere bevoegde rechter of instantie is voorgeschreven. Sumrin is steeds bevoegd om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter van uw woonplaats.

Januari 2021, copyright ©

Volg ons op social media

We delen verhalen, foto's en video's over ons en ons werk.

Contactinfo

Neem contact met ons op

Vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Voor de verwerking van persoonsgegevens: zie onze privacyverklaring.
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×