Sumrin advocaten is verhuisd naar de Speelheuvelstraat 1, 5711 AS te Someren

Vervolg: De Wet Kwaliteitsborging voor de bouw

Het Wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor bouwen is op verzoek van de Minister niet in stemming gebracht in de Eerste Kamer. Er kwam veel kritiek vanuit de publieke sector. De kritische kanttekeningen zijn nu bij de Minister in behandeling. Naar verwachting zal hij komen met een voorstel tot enkele aanpassingen om op korte termijn het wetsvoorstel toch nog door de Eerste Kamer te laten goedkeuren. Wat zijn nu de voornaamste gevolgen voor de bouwsector bij invoering van het huidige voorstel?

De kwaliteitsborger

De strekking van de Wet is dat een ander stelsel de kwaliteit van het bouwen moet gaan borgen. Een erkende kwaliteitsborger moet straks het bouwproces gaan controleren en beoordelen of gebouwd wordt en is volgens de bouwtechnische voorschriften. Bij oplevering dient de kwaliteitsborger ook een verklaring af te geven aan de opdrachtgever dat de kwaliteitsborging volgens de voorschriften is uitgevoerd.

Verplichtingen voor de aannemer

De Wet Kwaliteitsborging beoogt daarnaast een verbetering te brengen in de positie van de opdrachtgever (zowel particulier als zakelijk) ten opzichte van de aannemer. Voor de aannemer leidt de Wet tot een aanmerkelijke verzwaring van zijn verplichtingen tegenover zijn opdrachtgever. Enkele belangrijke gevolgen van de Wet zijn:

Informatieverplichting

De aannemer dient bij zijn offerte of aanbieding informatie te verschaffen over een afdoende verzekering en financiële zekerheid voor zijn aansprakelijkheid en de nakoming van de opdracht.

Waarschuwingsverplichting

Bij eventuele fouten in de opdracht (denk aan fouten in tekeningen, voorgeschreven ongeschikte materialen) dient de aannemer de opdrachtgever schriftelijk te waarschuwen dat de fouten gevolgen kunnen hebben voor de uitvoering van de opdracht.

Opleveringsdossier

Bij oplevering van het bouwwerk dient de aannemer een volledig opleveringsdossier aan de opdrachtgever te verstrekken waarin alle bescheiden (zoals tekeningen, berekeningen, gegevens over toegepaste materialen en installaties, gebruiks- en onderhoudsvoorschriften) zijn opgenomen.

Volledige aansprakelijkheid

Ook bij gebreken die de opdrachtgever bij oplevering redelijkerwijs had kunnen ontdekken is de aannemer voortaan aansprakelijk. De aannemer is daarmee in beginsel steeds aansprakelijk voor verborgen en niet verborgen gebreken. De aannemer mag dan wel tegenbewijs leveren dat hij niet aansprakelijk is, maar dat zal in de praktijk in veel gevallen nog niet zo gemakkelijk zijn.

De 5%-regeling

Een particuliere opdrachtgever (consument) heeft bij nieuwbouw het recht om 5% van de aanneemsom in te houden op de laatste termijn via een depot bij een notaris. De Wet voegt daaraan toe dat de aannemer binnen 2 maanden na oplevering de opdrachtgever schriftelijk dient te wijzen op een opschortingsrecht en in de gelegenheid dient te stellen al dan niet daarvan gebruik te maken. Een afschrift daarvan dient door de aannemer aan de notaris te worden gestuurd.

Tot slot

De aannemer doet er goed aan om vanaf het allereerste moment van de opdracht (zowel vanaf de offerte tot en met de onderhoudstermijn na oplevering) een compleet dossier te hebben dat het bouwproces en het bouwwerk aan de daaraan te stellen normen voldoet.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u bij Luc Tacx van Sumrin advocaten terecht (l.tacx@sumrin.nl).

Vragen? Neem contact op met:

Luc Tacx

Ik zoek iets anders

Volg ons op social media

We delen verhalen, foto's en video's over ons en ons werk.

Contactinfo

Neem contact met ons op

Vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Voor de verwerking van persoonsgegevens: zie onze privacyverklaring.
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×