Sumrin advocaten is verhuisd naar de Speelheuvelstraat 1, 5711 AS te Someren

Ontwerp inpassingsplan N280 Leudal ter inzage. Zienswijzentermijn 21 juli 2021.

Het ontwerp Inpassingsplan N280 Leudal ligt sinds 9 juni 2021 ter inzage. Tot en met 21 juli 2021 kan je reageren op dit plan. De provinciale weg 280 is een door de provincie Limburg beheerde weg tussen Weert en de Duitse grens nabij Roermond.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plangebied.

In de regio Midden-Limburg is de N280 al jarenlang onderwerp van gesprek. Een aanpassing van de N280 moet tot een betere doorstroming van het verkeer leiden. Dat moet weer bijdragen aan de leefbaarheid en veiligheid. Deze aanpassingen aan de N280 dragen tevens bij aan de regionaal-economische ontwikkelingen en ambities.

De jarenlange voorbereiding heeft erin geresulteerd dat Gedeputeerde Staten van Limburg op 1 juni 2021 het ontwerp-provinciaal inpassingsplan (ontwerp-PIP) N280 Leudal hebben vastgesteld. Hierin staat hoe de provinciale weg N280 opnieuw wordt ingericht. Het gaat om het weggedeelte in Leudal tussen de kruising met de N273 en de A2 ter hoogte van Kelpen/Oler.

De uitgelichte afbeelding maakt de begrenzing van het plangebied inzichtelijk. Het plan is hier te raadplegen.

Zienswijzen indienen?

Ten behoeve van het ontwerp inpassingsplan is ook een milieueffectrapport opgesteld, plus een ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder. Alle stukken liggen zes weken ter inzage: van woensdag 9 juni tot en met woensdag 21 juli 2021. In deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend. Indien er grond van jou in het tracé valt, ben dan alert en treed tijdig met provincie Limburg in contact om te bespreken op welke wijze compensatie dient plaats te vinden. Niet alleen is het ontwerp van belang voor landeigenaren. Aan de aangrenzende eigenaren kunnen gevolgen ondervinden van de voorgenomen wijziging. Denk bijvoorbeeld aan geluidsoverlast.In de zienswijzen periode kan je nagaan of jouw perceel, bedrijfsbelangen of woon- en leefklimaat wordt geraakt door de plannen.

Wat gebeurt na 21 juli?

Na 21 juli worden alle zienswijzen verwerkt in een zienswijzennota. Wanneer Provinciale Staten een besluit nemen over het definitieve provinciale inpassingsplan, laten ze de zienswijzen meewegen. Nadat Provinciale Staten het definitieve plan hebben vastgesteld, wordt de zienswijzennota gestuurd aan alle mensen die een zienswijze hebben ingediend. Na vaststelling door Provinciale Staten liggen het inpassingsplan en de stukken die erbij horen gedurende zes weken ter inzage. In deze periode kunnen belanghebbenden tegen het vastgestelde inpassingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook niet-belanghebbenden kunnen daar rechtstreeks beroep instellen, maar alleen als zij een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerp-PIP.

Meer informatie?

Nu is het moment om het inpassingsplan kritisch te bekijken en eventuele zienswijzen kenbaar te maken. Wil je weten of dit inpassingsplan gevolgen voor jou heeft, neem dan gerust vrijblijvend contact op met Moniek Peeters.

Rechtsbijstand verzekerd?

Wij kunnen jou dan ook helpen. Op basis van je verzekering heb je bij het indienen van zienswijzen het recht om je eigen advocaat te kiezen!

Vragen? Neem contact op met:

Moniek Peeters

Wat steek je hiervan op?

  • Inpassingsplan bepaalt wat wel en niet mag op jouw perceel of op de gronden naast jouw perceel;
  • Tegen een ontwerp-inpassingsplan kunnen zienswijzen ingediend worden;
  • Tegen een ontwerp-inpassingsplan kunnen zienswijzen ingediend worden;
  • Rechtsbijstand verzekerd? Bij zienswijzen recht op vrij advocaatkeuze;

Ik zoek iets anders

Volg ons op social media

We delen verhalen, foto's en video's over ons en ons werk.

Contactinfo

Neem contact met ons op

Vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Voor de verwerking van persoonsgegevens: zie onze privacyverklaring.
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×