0493 894 752

vervolg2
Wat er in je omgeving gebeurt vindt iedereen belangrijk. Denk aan je privacy, het woongenot en aan de waarde van je woning. Wat er in de omgeving kan gebeuren, wordt door de overheid bepaald. De ruimtelijke ordening van de omgeving wordt met name vastgelegd in bestemmingsplannen. In het bestemmingsplan staan de bouw- en gebruiksmogelijkheden van een perceel. Het is belangrijk om wijzigingen van het bestemmingsplan goed in de gaten te houden.
 
Het agrarisch recht is een complex en veelomvattend rechtsgebied dat voortdurend aan verandering onderhevig is vanwege steeds strenger wordende milieueisen. Denk daarbij aan normen over geur, ammoniak, stikstof, fijn stof, afvalstoffen, geluid, natuur en spuitzones.
 
Als regels niet worden nageleefd kan de overheid handhavend optreden, zo kan de overheid een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang opleggen. Indien de overtreding niet tijdig wordt beëindigd, kan de overheid overgaan tot het invorderen van dwangsommen of het verhalen van gemaakte kosten. Kenmerkend voor handhavingsprocedures is dat deze om snelle actie vragen van zowel het bevoegd gezag als de overtreder. 
 
In al deze kwesties is Sumrin Advocaten jouw specialist. Bekijk hieronder de meest actuele nieuwsartikelen.

Nieuwsartikelen - Bestuurs- en milieurecht, ruimtelijke ordening

Meer bescherming tegen geluidshinder onder de Omgevingswet vanaf 2021, maar hoe zit dit met de F-35’s boven de Peel?

Op 14 oktober 2019 heeft de Minister van Infrastructuur en Waterstaat het ontwerp aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet aangeboden aan de Kamer. De minister wil burgers onder de nieuwe Omgevingswet beter gaan beschermen tegen geluidsoverlast. Volgens de Minister is de huidige Wet geluidhinder complex, formuleert die verschillende normen voor verschillende situaties en voorziet deze niet in instrumentarium voor het beheersen van autonome groei van het geluid door bijvoorbeeld toename van het verkeer. Dat lijkt goed nieuws voor inwoners die veel hinder hebben van geluid. De vraag is echter of die bescherming er ook komt voor inwoners van de Peel. Ook de doorstart van luchtmachtbasis de Peel staat namelijk op het programma.

Lees meer...

Klare taal in de rechtspraak, Stikstof, WIEB EN WIEW

Klare Taal in de Rechtspraak.

Op veel rechtbanken wordt hard gewerkt om uitspraken begrijpelijker en de rechtspraak toegankelijker te maken. In Amsterdam heet dat project Wieb (=Wat ik eigenlijk bedoel). Klare taal is taal die voor (bijna) iedereen te begrijpen moet zijn. Taaldeskundigen noemen dit B1-niveau. Teksten met korte zinnen, makkelijke woorden en een logische opbouw: dat is B1. Klare taal is zo op het eerste oog niet het beeld dat het publiek heeft van rechterlijke uitspraken maar rechters willen iets bereiken met hun uitspraken en daarvoor is het op zijn minst nodig dat de burger begrijpt wat er staat.

Lees meer...

Houtkachel in de zomer winterklaar maken? Let op, er zijn regels voor stookoverlast

De houtkachel zal nu uit zijn! Maar sneller dan we nu denken gaan onder de Brabantse overkappingen de houtkachels weer ‘gezellig’ aan. De ene zweert erbij en anderen ervaren het als hinder.

Lees meer...

Heeft u een vraag?

 1. (*)
  Ongeldige invoer
 2. (*)
  Ongeldige invoer
 3. (*)
  Ongeldige invoer
 4. (*)
  Ongeldige invoer