Met ingang van 1 juni 2024 is Sumrin advocaten gevestigd aan Speelheuvelstraat 1, 5711 AS te Someren

In de centra van gemeenten wordt vooral gewoond. Daar geldt dan ook vaak de bestemming wonen. Waar gewerkt wordt (bedrijfsbestemming of agrarisch gebied) wordt ook gewoond. Dat kan in burgerwoningen, bedrijfswoningen en plattelandswoningen. Ook is huisvesting van arbeidsmigranten een vorm van wonen. Alle vormen van wonen kunnen juridisch ingewikkeld zijn.

Burgerwoningen

Dit zijn woningen waar burgers mogen wonen. In bestemmingsplannen zijn deze woningen aangeduid met een gele kleur. Kleinschalige beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten zijn doorgaans bij deze woningen toegestaan. Dit noemen we aan huis verbonden beroep of bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan de kapper aan huis of de architect aan huis. In zowel bestemmingsplannen als in de Rechtspraak is bepaald dat het vestigen van bepaalde bedrijven niet strijdig is met de woonbestemming, mits de woonbestemming in overwegende mate gehandhaafd blijft (ondergeschikt aan de woonfunctie, overlast omgeving). Ook het houden van dieren kan onder bepaalde voorwaarden zijn toegestaan bij burgerwoningen. Klik hier voor een artikel hierover. Ligt een burgerwoning in het buitengebied of op een bedrijventerrein, dan krijgt deze woning een hoog beschermingsniveau.

Bedrijfswoningen

Een bedrijfswoning is een woning die een functionele binding heeft met het bedrijf, waar de woning bij hoort. Een bedrijfswoning mag niet door derden (burgers) bewoond worden. In het bestemmingsplan hebben bedrijfswoningen vaak de aanduiding ‘bedrijfswoning’.  Er wordt vaak een onderscheid gemaakt tussen bedrijfswoningen bij het eigen bedrijf (behorende tot de inrichting) en bedrijfswoningen van derden. Voor de eerste categorie geldt vanuit het milieuspoor geen of beperkte bescherming, de tweede categorie wordt wel beschermd. Bedrijfswoningen kunnen bijvoorbeeld zijn gelegen op een bedrijventerrein of in het buitengebied.

Plattelandswoning

Het komt regelmatig voor dat bedrijfswoningen in het buitengebied leeg komen te staan en te koop worden gezet. In beginsel mag een bedrijfswoning alleen worden bewoond door iemand die een relatie heeft met het aldaar aanwezige agrarische bedrijf. Met de komst van de Wet Plattelandswoningen is het mogelijk geworden om deze woningen te herbestemmen als plattelandswoning, zodat ook bewoning door derden is toegestaan (burgerbewoning). Een plattelandswoning is een woning die voorheen een agrarische bedrijfswoning was, maar is afgesplitst van het agrarisch bedrijf om gebruikt te worden als woning voor personen die niet functioneel verbonden zijn met het agrarisch bedrijf.

In het bestemmingsplan blijft de bestemming van de woning agrarisch, maar krijgt een aanduiding als ‘specifieke vorm van agrarisch: plattelandswoning’. Hiervoor is een bestemmingsplanwijziging of omgevingsvergunning nodig. Diverse gemeenten hebben beleid geformuleerd over plattelandswoningen. Daarin is te vinden onder welke voorwaarden een voormalige agrarische bedrijfswoning kan worden omgezet naar een plattelandswoning, welke locaties daarvoor geschikt zijn en aan welke eisen de benodigde ruimtelijke onderbouwing moet voldoen. Bij de afweging of een plattelandswoning wenselijk is, moet ook beoordeeld worden of ter plaatse van de woning sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Meer informatie over de plattelandswoning, klik hier.

Huisvesting van arbeidsmigranten

Vanwege de toename van het aantal arbeidsmigranten neemt de noodzaak toe tot het bieden van geschikte huisvesting. Huisvesting van buitenlandse werknemers bij het bedrijf of elders, vindt zowel permanent als tijdelijk plaats. Huisvesting van arbeidsmigranten kan zowel plaatsvinden in burgerwoningen als in bedrijfswoningen. Ook op sommige recreatieparken wordt deze vorm van wonen toegestaan. Gemeenten ontwikkelen vaak beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Dit beleid kan vervolgens worden vertaald in een bestemmingsplan of kan een toetsingskader zijn om een omgevingsvergunning voor afwijkend gebruik te verlenen. Wil je weten welk beleid geldt in onze regio, klik hier voor een artikel hierover.

Vragen? Neem contact op met:

Moniek Peeters

Vragen? Neem contact op met:

Joop van Berkel

Volg ons op social media

We delen verhalen, foto's en video's over ons en ons werk.

Contactinfo

Neem contact met ons op

Vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Voor de verwerking van persoonsgegevens: zie onze privacyverklaring.
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×