Erfgrens

Het komt regelmatig voor dat tussen buren verschil van mening ontstaat over de juridische erfgrens tussen percelen. Het kadaster kan een grensopmeting en grensreconstructie uitvoeren waar de kadastrale erfgrens ligt. In beginsel is de kadastrale erfgrens ook de juridische erfgrens.

Als de feitelijke grens al jarenlang afwijkt van de juridische grens dan kan door verjaring de eigendom zijn overgegaan ofwel verloren zijn. Er zijn 2 soorten verjaring, verkrijgende en bevrijdende verjaring. Bij verkrijgende verjaring geldt dat onafgebroken gedurende 10 jaar te goeder trouw sprake is geweest van bezit van de strook grond als ware je eigenaar daarvan bent. Als je niet te goeder trouw bent, dan kan sprake zijn van bevrijdende verjaring als gedurende 20 jaar sprake is geweest van bezit. De juridische eigenaar kan dan niet meer de ontruiming verlangen. Deze termijn wordt echter wel verlengd als bewust sprake is geweest van “landjepik”. De verlenging van deze termijn is in zijn algemeenheid nog eens 20 jaar.

Erfafscheiding

Een erfscheiding die op de kadastrale erfgrens staat is gemeenschappelijk eigendom. Ook wel mandeligheid genoemd. In onderling overleg dient de keuze van een erfafscheiding te worden bepaald. Vanwege privacy heb je wel recht op een dichte erfafscheiding. De kosten en het onderhoud aan de erfafscheiding komt voor gezamenlijke rekening.

De wet regelt een aantal voorwaarden waaraan een erfafscheiding moet voldoen. Zo mag een erfafscheiding in beginsel niet hoger zijn dan 2 meter. Een verordening van de gemeente of de plaatselijke gewoonte kunnen wel een uitzonderingen bieden.

Bomen moeten minimaal 2 meter (gemeten van de stam) van de erfgrens staan. Voor struiken geldt een afstand van 50 cm. Ook hier kan een verordening van de gemeente anders bepalen. Wortels van bomen of struiken van de buren die doorschieten mag je zonder toestemming verwijderen. Daarbij dient wel in acht te worden genomen of daarmee zodanig een boom of struik wordt beschadigd dat deze niet afsterft.  Voor overhangende takken of beplantingen geldt dat je eerst de buren schriftelijk moet verzoeken deze te verwijderen. Gebeurt dat dan niet dan heb je het recht om zelf tot verwijdering over te gaan. Maar pas op dat er geen sprake is van onherstelbare beschadigingen.

Erfdienstbaarheden

Er zijn vele vormen van erfdienstbaarheden. Een erfdienstbaarheid is een last dat op een perceel rust ten behoeve van een andere eigenaar of gebruiker van een veelal naast gelegen perceel. Denk daarbij aan een recht van overpad of een recht van weg. Minder bekend zijn het recht van uitzicht, gootrecht of het recht om een boom binnen de afstand van 2 meter van de erfgrens te mogen hebben.

Erfdienstbaarheden kunnen op 2 manieren ontstaan. Door een overeenkomst die in een akte bij een notaris wordt vastgelegd. Of door verjaring. Voor deze verjaring geldt in beginsel 20 jaar.

Vragen? Neem contact op met:

Luc Tacx

Vragen? Neem contact op met:

Michel Simons

Volg ons op social media

We delen verhalen, foto's en video's over ons en ons werk.

Contactinfo

Neem contact met ons op

Vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Voor de verwerking van persoonsgegevens: zie onze privacyverklaring.
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×