0493 894 752

vervolg2

Het ontwerp bestemmingsplan Bedrijventerrein Someren van de gemeente Someren ligt sinds 28 september 2018 ter inzage. Gedurende 6 weken, dus tot en met 8 november 2018, kan je reageren op dit plan.

Welk bedrijventerrein?

Het plan voorziet in een nieuwe bestemmingsplan voor de bedrijventerreinen aan de oostzijde van de kern Someren. Het gebied wordt globaal begrensd door de Witvrouwenbergweg/Randweg/Ambachten en de Kanaaldijk-noord. Onderstaande afbeelding maakt de begrenzing van het plangebied inzichtelijk.
Planbegrenzing Someren

Wat regelt het bestemmingsplan?

Een bestemmingsplan is een plan van de gemeente waarin de gemeente per perceel vastlegt waarvoor het perceel gebruikt mag worden en welke bouwregels van toepassing zijn. Het doel van het nieuwe bestemmingsplan is actualisering van de huidige oude bestemmingsplannen en de daaraan gekoppelde beheersverordening.

Het bestemmingsplan is het leidende document voor de afgifte van omgevingsvergunningen voor het oprichten van bouwwerken en het vormt de basis voor handhaving in geval van strijdig gebruik of bij bouwen in afwijking van de bestemmingsplanregels.

Onderdeel van het nieuwe bestemmingsplan is een zogenaamde Staat van bedrijfsactiviteiten. Daarin staat vermeld welke soort bedrijven op het bedrijventerrein zijn toegestaan. In het nieuwe bestemmingsplan worden milieucategorie├źn opgenomen, de maximaal toegestane categorie is afhankelijk van de afstand tot burgerwoningen. In het nieuwe bestemmingsplan gaat als uitgangspunt gelden dat detailhandel niet is toegestaan op het bedrijventerrein, met uitzondering van bestaande perifere detailhandelsvestigingen. Hiervoor zijn in het plan specifieke regels opgenomen. Ook is het toevoegen van nieuwe bedrijfswoningen uitgesloten.

Zienswijzen indienen?

Ben jij gevestigd op dit bedrijventerrein? Bekijk dan goed welke bestemming en welke mogelijkheden jouw perceel heeft. Klopt dit niet met de huidige situatie? Of met verleende omgevingsvergunningen? Of word je beperkt in je mogelijkheden? Dien dan zienswijzen in. Dit kan tot en met 8 november 2018.

In deze zienswijzen kan je aangeven met welke onderdelen uit het ontwerp-bestemmingsplan jij het niet eens bent. Na afloop van deze termijn worden alle zienswijzen beoordeeld en eventueel verwerkt in het bestemmingsplan. Vervolgens zal de raad van Someren overgaan tot vaststelling van het bestemmingsplan. Mocht je het dan nog niet eens zijn met het bestemmingsplan dan kan je in beroep gaan tegen het definitieve bestemmingsplan. 

Let op! Als je geen zienswijzen hebt ingediend, kan je ook niet in beroep gaan. Daarom is dit de laatste kans om nog te reageren op het bestemmingsplan.

Meer informatie?

Nu is dus nog het moment om het bestemmingsplan kritisch te bekijken en eventueel op onderdelen te laten wijzigen. Wil je weten of dit bestemmingsplan gevolgen voor jou heeft, neem dan gerust contact op met Moniek Peeters of Rietje Obers van Sumrin advocaten (m.peeters@sumrin.nl of 06-57870999 / r.obers@sumrin.nl of 06-41386098).

Rechtsbijstand verzekerd? Dan heb je ook bij het indienen van zienswijzen het recht om je eigen advocaat te kiezen!

 

Heeft u een vraag?

 1. (*)
  Ongeldige invoer
 2. (*)
  Ongeldige invoer
 3. (*)
  Ongeldige invoer
 4. (*)
  Ongeldige invoer